Obchodné podmienky
internetového obchodu www.solmejt.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou SolMejt s.r.o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 198 944, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45833/V (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb, ponúkaných Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Kontakt na predávajúceho je: email: info@solmejt.sk, telefónne číslo: 0905 866 032.
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.solmejt.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Predávajúci.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o služby ponúkane Predávajúcim a ktorá vyplnila objednávku služieb na Internetovej stránke a uzatvorila s Predávajúcim zmluvu.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetovej stránky a má zverejnené v ponuke na Internetovej stránke – ide o poskytovanie elektronického obsahu, konzultácií a poradenstva.
 8. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči. Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá a články zverejňované na internetovej stránke predávajúceho, ako aj konzultácie a poradenstvo.
 9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX č. A-35

820 040 65 Košice 1

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať predávajúcemu, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: info@solmejt.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb zo strany kupujúceho, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke predávajúceho. K akceptácii objednávky služieb zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke služieb.
 2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká poskytnutím objednaných služieb.
 3. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

III. Cena za služby a platobné podmienky

 1. Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „cena za služby“) je uvedená na internetovej stránke, a to samostatne pre každú službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 4. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené ceny akceptuje. Uvedená cena je konečná s výnimkou nákladov na platbu podľa článku IV bodu 2 týchto VOP. V cene za služby nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, ani iné náklady súvisiace s dodaním služieb – vzhľadom k charakteru služieb však žiadne takéto náklady ani neexistujú a Kupujúcemu nad rozsah ceny za služby nebudú účtované žiadne takéto poplatky ani náklady a uvedené ceny služieb sú konečné a záväzné.

IV. Spôsoby platby

 1. Za služby ponúkané predávajúcim môže kupujúci platiť:
 1. Platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – nie je spoplatnená
 2. Platba na základe faktúry vystavenej predávajúcim – nie je spoplatnená
 1. Kupujúci hradí cenu za služby pred začatím poskytovania služby. Daňový doklad mu bude doručený na emailovú adresu uvedenú v objednávke do 48 hodín odo dňa poskytnutia objednanej služby.

V. Poskytnutie služieb

 1. Predávajúci poskytne službu v rozsahu a v období, v závislosti od voľby kupujúceho. Rozsah služieb, ich cena, obsah, bližšia špecifikácia a doba v akej budú služby poskytnuté, sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho a budú kupujúcemu oznámené ešte pred uzatvorením zmluvy.
 2. Poskytnutie služieb predávajúcim sa uskutoční spôsobom, ktorý závisí od druhu objednanej služby. Spôsob poskytnutia služby bude uvedený na internetovej stránke predávajúceho.
 3. V prípade, ak je predmetom služby poskytnutie videí, tieto videá budú kupujúcemu sprístupnené v členskej zóne kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho. Za tým účelom musí byť kupujúci zaregistrovaný na internetovej stránke predávajúceho a mať vytvorený užívateľský profil.
 4. V prípade, ak je predmetom služby osobná konzultácia, poskytne predávajúci kupujúcemu služby, v závislosti od dohody s kupujúcim, prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonického rozhovoru, messengeru, whatsappu alebo iným spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú. Služba bude poskytnutá v dohodnutý deň a čas a vo vopred určenom rozsahu.
 5. Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom rozširovať obsah poskytnutý kupujúcemu na základe uzatvorenej zmluvy, ani akúkoľvek jeho časť. Kupujúci nie je tiež oprávnený obsah poskytnutý kupujúcemu ani akúkoľvek jeho časť nijakým spôsobom sprístupňovať tretím osobám, rozmnožovať ani upravovať, či iným spôsobom do neho zasahovať alebo ho používať spôsobom iným ako pre svoje vlastné potreby.
 6. Predávajúci informuje kupujúcemu, že všetky služby ako aj rady a informácie poskytnuté kupujúcemu majú výlučne informačný charakter a charakter odporúčaní, pričom v žiadnom prípade nenahrádzajú kvalifikované odborné poradenstvo a je výlučne na kupujúcom, či a akým spôsobom informácie a rady, ktoré mu boli poskytnuté zo strany predávajúceho využije.
 7. Na to, aby mohli byť kupujúcemu poskytnuté ním objednané služby, musí mať kupujúci internetové pripojenie a aktuálnu verziu internetového prehliadača. Okrem toho musí mať kupujúci aj ďalšie softwérové vybavenie, v závislosti od konkrétnej služby – bližšie informácie k tomuto požadovanému vybaveniu sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho alebo budú kupujúcemu oznámené emailom, a to všetko ešte pred uzatvorením zmluvy.

VI. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je SolMejt s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom tohto Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu predávajúceho a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 7. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke predávajúceho.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke predávajúceho dňa 23. júna 2021.