Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.solmejt.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť SolMejt s.r.o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 198 944, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45833/V, email: info@solmejt.sk, telefónne číslo: 0905 866 032 (ďalej len „predávajúci“).
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.solmejt.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Predávajúci.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o služby ponúkane Predávajúcim a ktorá vyplnila objednávku služieb na Internetovej stránke a uzatvorila s Predávajúcim zmluvu.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetovej stránky a má zverejnené v ponuke na Internetovej stránke – ide o poskytovanie elektronického obsahu, konzultácií a poradenstva.
 8. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči. Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá a články zverejňované na internetovej stránke predávajúceho, ako aj konzultácie a poradenstvo.
 9. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.solmejt.sk.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady služieb

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke kupujúceho.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
 1. Rozsah, kvalitu, správnosť a včasnosť poskytnutej služby
 2. Správnosť ceny za službu
 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: SolMejt s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov alebo emailom na adresu: solmejt.ke@gmail.com. Kupujúci môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle predávajúceho.
 2. Pri uplatnení reklamácia vyplní kupujúci tento reklamačný protokol, ktorý je kupujúcemu sprístupnený na internetovej stránke predávajúceho alebo iným spôsobom oznámi predávajúcemu reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle kupujúci predávajúcemu spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 3. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby.
 5. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 6. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením kúpnej ceny za službu, vyplatením zľavy z kúpnej ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na poskytnutie náhradnej služby , na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho dňa 23. júna 2021.